Goed Scheiden Loont: locatieplan verzamelcontainers

De afgelopen periode zijn de bestaande (onder- en/of bovengrondse) verzamelcontainers in beeld gebracht en is samen met de gemeente gewerkt aan een verbeterplan. Doel van dit plan is de gebruikers in de gelegenheid te stellen hun afval zo goed mogelijk gescheiden aan te bieden. In het kader van dit verbeterplan worden extra containers geplaatst en containers omgewisseld.

Op deze pagina vindt je alle informatie met betrekking tot de locaties van de nieuwe en/of te vervangen containers.

Voorgenomen locaties
Klik hier voor de overzichtskaart van alle locaties van de nieuwe (onder- en/of bovengrondse) verzamelcontainers. Door met de cursor op het locatiesymbool (zwart rondje) te staan komt de informatie over de gekozen locatie tevoorschijn. Je ziet een foto van de locatie; daarin zijn de containers die geplaatst worden met verschillende kleuren ingetekend. Let op dat dit in veel situaties ook bestaande locaties zijn waar een ondergrondse container wordt vervangen, gewisseld of bijgeplaatst.

Locatiebepaling
Nieuwe locaties van de (onder- en/of bovengrondse) verzamelcontainers zijn in samenspraak met de gemeente tot stand gekomen. Bij het selecteren van de locaties zijn we uitgegaan van de ‘Beleidsregel inzamelvoorzieningen en aanbiedplaatsen’. Klik hier voor meer informatie.

Ondergrondse container

Bovengrondse container

GFT-Cocon